REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

obserwuj mnie

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Usługodawca- Mariola Wolan-Nowakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne z siedzibą w Kajetanach przy ul. Zielnej 3, NIP: 773-14-63-480.
  3. Usługobiorca- podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
  4. Umowa- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, między Usługodawcą, a Usługobiorcą o treści określonej niniejszym regulaminem oraz określonymi normami prawa powszechnie obowiązującego mającymi bezpośrednie zastosowanie.
  5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 287)na rzecz Usługobiorców przez Usługodawcę na podstawie Umowy w postaci: psychologicznych szkoleń on-line, warsztatów on-line, webinarów, materiałów dostępnych do zapisania na nośnikach elektronicznych, newsletterów na stronach internetowych: mariolawolan.pl, szkolenia.mariolawolan.pl i webinary.mariolawolan.pl
  6. Strony  internetowe- strony internetowe, na których Usługodawca świadczy Usługi.
 2. Dane kontaktowe:
  1. Adres poczty elektronicznej: kontakt@mariolawolan.pl
  2. Numer telefonu: +48502579464
  3. Adres: Kajetany, 05-830, ul. Zielna 3

§ 2 Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub w ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 2. Do korzystania z Usług niezbędne są:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do stabilnego połączenia internetowego i przeglądarką internetową(Google Chrome, Internet explorer, Mozilla Firefox etc.).
  2. Konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Włączona obsługa plików cookies.
  4. Zainstalowany program FlashPlayer.
 3. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że treści dostępne na stronach internetowych usługobiorcy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 4. Usługodawca informuje Usługobiorcę, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Usługobiorców związany bezpośrednio z korzystaniem z usług i nie mogą być wykorzystywane do innych celów.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem.
 7. Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści bezprawnych.
 8. Naruszenie ust.3 lub ust. 4 lub ust. 5 lub ust. 6 lub ust. 7niniejszego paragrafu stanowi podstawę do czasowego lub całkowitego uniemożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług i nie może skutkować to roszczeniami Usługobiorcy do Usługodawcy.
 9. Wypełnienie formularza zapisu dostępnego na stronie internetowej mariolawolan.pl oraz naciśnięcie przycisku „zapisz się” jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 10. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługobiorcę jest dokonanie przelewu bankowego w ustalonej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy.
 11. Dane potrzebne do dokonania przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy są dostępne na stronie internetowej mariolawolan.pl.
 12. Ceny Usług dostępne na Stronach internetowych Usługodawcy są cenami brutto wyrażonymi w Złotych Polskich.

§ 3 Newsletter

 1. Aby skorzystać z Newslettera dostarczanego przez Usługodawcę, Usługobiorca musi wyrazić chęć jego otrzymywania poprzez udostępnienie swojego adresu mailowego w odpowiednim do tego miejscu na stronie internetowej Usługodawcy oraz kliknąć przycisk potwierdzający wolę jego otrzymywania.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w formie Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Usługodawcę na podany przez Usługobiorcę adres mailowy.
 4. Aby korzystać z usługi Newslettera Usługobiorca powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.
 5. O treści i terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca.
 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:kontakt@mariolawolan.pl.

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Usługobiorcy będącemu konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą na odległość, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   

§ 5 Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji Usług.
 2. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość mailową na adres kontakt@mariolawolan.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w wiadomości podać przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni udziela odpowiedzi na przesłane zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Usługobiorca powinien złożyć reklamację nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie udostępnienia Usługobiorcy zmienionego Regulaminu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 3. Jeśli Usługobiorca nie zgadza się ze zmianami Regulaminu ma on prawo do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy polski sąd powszechny.
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. RODO

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://mariolawolan.pl tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne informuje, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Mariola Wolan-Nowakowska z siedzibą w Kajetanach przy ulicy Zielnej 3;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu:
  1/ rejestracji Pani/Pana udziału w organizowanych przez AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne warsztatach, szkoleniach i innych wydarzeniach oraz;
  2/ przesyłania Pani/Panu informacji o organizowanych przez AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne wydarzeniach.
 • Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane dobrowolnie i obejmują wybrane dane, spośród następujących kategorii: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Pani/Pana dane mogą podlegać udostępnieniu dostawcom usług informatycznych i rachunkowych, z których korzysta AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne oraz Urzędowi Skarbowemu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres sześciu lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

II. Polityka plików ciasteczek

 1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny mariolawolan.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.
 4. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem witryny partnerów.
 6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.