Polityka prywatności www.mariolawolan.pl

1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej mariolawolan.pl

 2. Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2018r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz.123) oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

 3. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by Przetwarzanie Danych Osobowych przez niego odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 4. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu,opisane w niniejszym dokumencie.

 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wniosków Administrator zachęca do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adrese-mail: kontakt@mariolawolan.pl lub pocztą wysyłając list na adres siedziby Administratora.


2.Definicje


Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze ​– rozumie się przez to AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne Mariola Wolan-Nowakowska z siedzibą w Kajetanach przy ulicy Zielnej , NIP7731463480, REGON140863340, wpisanego do Centralnego Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora Danych Osobowych (w rozumieniu przepisów RODO​);

 3. Danych Osobowych - -rozumie się przez to dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, czyli są to w szczególności podstawowe dane o Użytkowniku umożliwiające jego pośrednią lub bezpośrednią identyfikację, m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego;

 4. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe, z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrome, MozillaFirefox, InternetExplorer czy Safari;

 5. Plikach​ Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 6. Przetwarzaniu Danych Osobowych​ – rozumie się przez to​operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 7. Regulaminie ​– ​rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;

 8. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: mariolawolan.pl;

 9. Urządzeniu ​ – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, a w szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, ​smartphone​'​y​.

 10. Użytkowniku ​ -rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa.


3. Przetwarzanie Danych Osobowych


 1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi sprzedaży produktów, w celach marketingowych oraz dla rozliczeń finansowych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio: 
  1) Art.6 ust.1 lit.a RODO-Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody  udzielonej przez Użytkownika, w szczególności w
      zakresie przesyłania informacji handlowych lub marketingowych; 
  2) Art.6 ust.1 lit.b RODO-Dane Osobowe są przetwarzane, gdy jest to konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług
       drogą elektroniczną, wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy
       następujących na żądanie osoby, której dane dotyczą; 
  3) Art.6 ust.1 lit.c RODO-Dane Osobowe w szczególnych przypadkach są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do
       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności obowiązków odprowadzania składek na
       ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy; 
  4) Art.6 ust.1 lit.f RODO – Dane Osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
       uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci, w szczególności takich jak kontakt
       Użytkownika z Administratorem, marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, obrona przed roszczeniami lub
       ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy ocena jakości usług. Dane
       osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego d o momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
       przetwarzania.

 2. Podanie dodatkowych Danych Osobowych może być wymagane w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w przypadku skierowania do Administratora uzasadnionego wniosku o przekazanie danych uprawnionym podmiotom, o czym osoba, której dane dotyczą, każdorazowo zostanie poinformowana.

 3. Użytkownik może wyrazić także odrębne zgody na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora.Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.

 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie składając zamówienie, w szczególności są to​: adres IP, imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; adres.

 5. Ponadto przetwarzane będą wszelkie Dane Osobowe przekazane w związku z kontaktem z Administratorem.

 6. Administrator zgodnie z zasadą minimalizacji zawartą w art.5 ust.1 lit.c RODO zbiera jedynie dane niezbędne i adekwatne do świadczenia usługi.

 7. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu ułatwienia świadczenia usług.

 8. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, a w szczególności podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia, o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np.: obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa).

 9. Płatności Użytkownik dokonuje za pomocą pośrednika płatniczego, który przetwarza Dane Osobowe Użytkownika, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności i przetwarzanie Danych Osobowych przez operatorów płatności oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności pośrednika płatniczego wskazanego w Serwisie.

 10. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie, takie jak ​GoogleAnalytics​ oraz inne podobne.

 11. Dane,o których mowa w ust.11 powyżej, Administrator wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania towarami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.

 12. Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np.: prokuraturze lub sądowi.

 13. Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po zrealizowaniu umowy dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem danych, które Administrator będzie przechowywać przez okres 5 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są: 
  1) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika z przeznaczeniem wyników tych badań na
      potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora; 
  2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu; 
  3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 14. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych Osobowych: 
  1) Wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie
      danych osobowych i  aby móc to wykazać; 
  2) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób
       trzecich;
  3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności
       ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5) zachowuje poufność Danych Osobowych;
  6)zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.

 15. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki prywatności.


4. Pliki Cookies


1. Administrator za pośrednictwem Serwisu wykorzystuje Pliki ​Cookies.

2. W ramach Serwisu stosowane są w szczególności stałe Pliki ​Cookies ​– są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika
    przez określony w  parametrach Plików Cookies​ lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik.

3. W ramach Serwisu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików ​Cookies​:
     1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
     2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
     3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
           Użytkownika, np.: poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
     4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

4. Pliki​ Cookies wymienione w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
     1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności umożliwia
         to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
     2) tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego
          struktury i treści.

5. Stosowane na stronie internetowej Serwisu rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających z tej strony.


5. Prawa i obowiązki Użytkowników


1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie.

2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś
    względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to ma prawo do żądania ich
     usunięcia.

3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, osobie której Dane
    Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w
    formie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@mariolawolan.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
    prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych
    Osobowych.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych Osobowych opartego na​celach wynikających z
     prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już
     przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
     nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. W celu realizacji swoich praw, tj.: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec
     przetwarzania swoich Danych Osobowych, Użytkownik powinien przesłać stosowny wniosek na adres e-mail Administratora.

7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie
     przetwarzał jego Danych Osobowych zgodnie z prawem.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików​Cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej
     opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.

9. Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików ​Cookies. Ustawienia te mogą zostać
    zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików ​Cookies w ustawieniach przeglądarki
    internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
    możliwości i sposobach obsługi Plików ​Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki ​Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

11. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się podawać jedynie prawdziwe Dane Osobowe. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody
     spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub błędnych Danych Osobowych.6. Postanowienia końcowe


1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i
   nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
   z którymi zalecamy się zapoznać.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail:
    konktakt@mariolawolan.pl.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

4. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej
    Serwisu.