Polityka prywatności strony internetowej mariolawolan.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności strony internetowej mariolawolan.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej mariolawolan.pl (dalej jako: „Strona”).
2. Polityka prywatności jest zgodna z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

 

§ 2 Administrator

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest Mariola Wolan-Nowakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Wolan-Nowakowska AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne z siedzibą w Kajetanach
(kod pocztowy: 05-830) przy ulicy Zielnej 3, NIP: 7731463480, REGON: 140863340, adres poczty elektronicznej: kontakt@mariolawolan.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem danych adresowych wskazanych w ust. 1.

 

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy też nie. Przetwarzaniem danych osobowych jest 
w szczególności ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa ze Strony.


§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w udostępnionym Państwu regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mariolę Wolan-Nowakowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mariola Wolan-Nowakowska AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest tu prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
c. w celach marketingowych – Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie;
d. w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Państwa zgodą;
e. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających ze Strony w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
f. w celu bezpośredniego kontaktu z Administratorem m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji celem załatwienia sprawy, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań osób korzystających ze Strony (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
g. w szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności obowiązków odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Administrator zgodnie z zasadą minimalizacji, zawartą w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, zbiera jedynie dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

 

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia
i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 6 Odbiorcy danych osobowych

1. W związku z realizacją usług, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe, bankom, zakładom ubezpieczeń oraz innym instytucjom finansowym i płatniczym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom prowadzącym działania marketingowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytorskie, podmiotom świadczącym obsługę prawną oraz innym podmiotom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych (art. 28-29 RODO).
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych dotyczących osób korzystających ze Strony właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 7 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych

1. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do treści danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie
art. 21 ust. 1 RODO (zgodnie z tym przepisem, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją).
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, ową zgodę można wycofać w każdym czasie przez oświadczenie złożone w formie pisemnej – wysłane na adres Administratora wskazany w § 2 ust. 1, lub w formie elektronicznej – oświadczenia wysłanego na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@mariolawolan.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

§ 8 Pliki cookie

1. Administrator w ramach Strony korzysta z plików cookie. Za ich pośrednictwem Administrator w ograniczonym zakresie może automatycznie zbierać dane osobowe.
2. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby korzystającej ze Strony (dalej jako „użytkownik”) oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności użytkowników.
3. Pliki cookie służą w szczególności do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na Stronie lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści zamieszczone na Stronie.
4. W ramach Strony mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie:
a. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony. Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do Strony i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem jego zgody. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć użytkownikom usług w ramach Strony;
b. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
c. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez użytkownika, ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. przez język, rozmiar czcionki lub dostarczanie im spersonalizowanych treści w ramach Strony;
d. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań i preferencji.
5. Administrator wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do Strony
i ułatwić mu korzystanie z niej.
6. Administrator wykorzystuje pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych, jednak wyłącznie, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu na Stronę.
7. Stosowane na Stronie rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników.
8. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza przechowywanie w urządzeniu użytkownika plików cookie. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Pod zamieszczonymi poniżej linkami znajdują się informacje na ten temat w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
a. Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
b. Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=W%20przegl%C4%85darce%20Edge%20wybierz%20kolejno%20pozycje%20Ustawienia%20i,W%C5%82%C4%85cz%20prze%C5%82%C4%85cznik%20Pliki%20cookie%20i%20inne%20dane%20witryn.
c. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
d. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
e. Safari - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
9. Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Strony, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.
10. Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się lub opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest w parametrze zawartym w pliku cookie. Co do zasady, okres ten wynosi od 1 dnia do 2 lat. Jednak niektóre pliki cookie mogą zapamiętywać ustawienia użytkownika do czasu usunięcia historii przeglądarki. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.
11. Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie, takie jak Piksel Facebooka (obecnie Piksel Meta). Jest to narzędzie dostarczane przez Meta Platforms Ireland Limited (dalej jako: „Meta”). Pozwala ono na śledzenie działań użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na platformie Facebook. Umożliwia to Administratorowi monitorowanie skuteczności reklam na platformie Facebook. Jest to wykorzystywane w celach statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są anonimowe dla Administratora - nie widzi on danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przetwarzane przez Facebook, zgodnie z zasadami ochrony prywatności firmy Meta (link do rych zasad znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/entry_point=data_policy_redirect&entry=0).
12. Administrator informuje, że korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się Strona. Owe zapytania zapisywane są w logach serwera. W logach serwera znajdują się dane takie jak adres IP użytkownika, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym jakich używa użytkownik. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są używane w celu ich identyfikacji. Logi serwera są wykorzystywane jedynie do administrowania Stroną. Adres IP może być wykorzystywany przez Administratora nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Stronę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie).


§ 9 Bezpieczeństwo danych

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
2. Administrator przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
3. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych przez niego odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane, oraz
z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a w szczególności zapewnia, że podjął odpowiednie przewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 

§ 10 Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. Co do zasady Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako: „EOG”).
2. Administrator może przekazać dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne oraz z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim przez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
3. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności w szczególności, gdy okaże się to konieczne lub pożądane ze względu na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega również możliwość zmiany Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe, o ile taka zmiana wpływa na treść Polityki prywatności, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
3. Akceptując Politykę prywatności wyrażają Państwo zgodę na opisane w niej zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony.