Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez Mariolę Wolan-Nowakowską, prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą Mariola Wolan-Nowakowska
AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Definicje:
a. Regulamin - niniejszy regulamin.
b. Usługodawca - Mariola Wolan-Nowakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Wolan-Nowakowska AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne z siedzibą w Kajetanach przy ul. Zielnej 3, NIP: 773-14-63-480.
c. Odbiorca - podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
d. Odbiorca instytucjonalny - publiczna albo niepubliczna szkoła albo przedszkole albo inny podmiot zatrudniający nauczycieli lub wychowawców dzieci lub młodzieży, korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
e. Odbiorca indywidualny – podmiot korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę, niebędący odbiorcą instytucjonalnym. 
f. Użytkownik – odbiorca indywidualny albo osoba, która została wskazana przez Odbiorcę instytucjonalnego do uczestniczenia w szkoleniu.
g. Umowa – zawarta między Usługodawcą, a Odbiorcą umowa, której przedmiotem jest udział Użytkownika albo Użytkowników w szkoleniu lub Pakiecie szkoleń o treści określonej Regulaminem oraz określonymi normami prawa powszechnie obowiązującego. Umową, w rozumieniu Regulaminu, jest również, zawarta między Usługodawcą a Odbiorcą, umowa sprzedaży publikacji elektronicznej w formie ebooka. Jej treść jest określona Regulaminem oraz normami prawa powszechnie obowiązującego.
h. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez Usługodawcę. Usługą są w szczególności Szkolenia, a także sprzedawane przez Usługodawcę publikacje w formie e-booków.
i. Strony internetowe - administrowane przez Usługodawcę strony internetowe pod adresami: mariolawolan.pl, szkolenia.mariolawolan.pl, webinary.mariolawolan.pl, ebooki.mariolawolan.pl, na których zamieszczane są informacje o szkoleniach i innych Usługach, oraz na których Usługodawca owe Usługi świadczy.
j. Szkolenie - świadczona drogą elektroniczną Usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę. Szkolenie może przybierać formę, w szczególności, warsztatu, webinaru, kursu, itp.
k. Informacja o szkoleniu - informacja, w której Usługodawca określa podstawowe parametry szkolenia, warunki jego przeprowadzenia i organizacji, a także jego przedmiot. Informacja o szkoleniu może być elementem Umowy lub oferty, może ona zostać zamieszczona na stronie internetowej albo w inny sposób przekazana Odbiorcy.
l. Newsletter - Usługa dostarczania przez Usługodawcę informacji dotyczących organizowanych przez niego wydarzeń albo oferowanych przez niego Usług.
m. Platforma szkoleniowa - udostępniany Odbiorcom i Użytkownikom zasób sieciowy zawierający pliki multimedialne, pliki w formacie pdf i doc, dostępne w trybie online za pomocą przeglądarki internetowej, transmisje (streamingi) audio-video, odbywające się w terminie oznaczonym przez Usługodawcę.
n. u.p.k. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
o. Konsument – Odbiorca będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Odbiorcy.
p. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
r. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca konsumentowi na:
1) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
2) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
3) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.    
2. Dane kontaktowe:
a. Adres poczty elektronicznej: kontakt@mariolawolan.pl
b. Adres pocztowy: ul. Zielna 3, 05-830 Kajetany.
3. Jeżeli z Regulaminu lub odmiennych ustaleń indywidualnych z Odbiorcą nie wynika nic innego, Usługodawca będzie porozumiewał się z Odbiorcą drogą elektroniczną na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej służący do porozumiewania się Odbiorcy z Usługodawcą jest wskazany w ust. 2 lit. a.
4. Regulamin jest udostępniany Odbiorcom oraz Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
5. Każdy Odbiorca oraz Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Szkolenia.
6. Każdy Odbiorca oraz Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
7. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego, a w szczególności u.p.k., wszelkie umowy między Odbiorcą a Usługodawcą zawierane są, w braku odmiennych postanowień, na podstawie Regulaminu. Wobec tego kształtuje on prawa i obowiązki wyżej wskazanych stron tak nawiązanego stosunku prawnego.


§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych Usług

1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca oferuje możliwość odpłatnego korzystania online ze Szkoleń oraz dołączonych do nich materiałów edukacyjnych, a także umożliwia Odbiorcom nabywanie prawa dostępu do:
a. jednego Szkolenia;
b. pakietu Szkoleń, wybranych przez Odbiorcę lub pogrupowanych przez Usługodawcę np. według tematyki Szkolenia, osoby prowadzącej Szkolenia itp., dalej zwanego „Pakietem Szkoleń”.                                                  2. W ramach świadczenia usług Usługodawca sprzedaje także publikacje elektroniczne w formie ebooków w formacie pdf albo doc.
3. Oferowane usługi i szkolenia nie zastępują terapii medycznej lub psychiatrycznej.


§ 3 Warunki świadczenia Szkoleń
 

1. Odbiorca może wykupić prawo dostępu do dowolnej liczby Szkoleń lub Pakietów Szkoleń.'
2. Każdy Odbiorca i Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego Szkolenia lub Szkoleń na okres określony w Informacji o szkoleniu.
3. Usługodawca może sporządzić nagranie transmisji on-line i udostępnić je Odbiorcom/Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku późniejszego nabywania przez Odbiorcę dostępu do kolejnych Szkoleń lub Pakietów Szkoleń, terminy, w jakich Szkolenia te pozostają dostępne dla Odbiorcy lub Użytkownika, liczone są osobno dla każdego ze Szkoleń lub Pakietów Szkoleń.
5. W celu uzyskania dostępu do Szkoleń lub Pakietów szkoleń oferowanych na Stronach internetowych Odbiorca powinien:
a. dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronach internetowych lub drogą mailową przez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 2 lit. a.;
b. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, o akceptacji jego postanowień oraz o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę;
c. uiścić świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 6.
6. W przypadku Użytkowników, dla których prawo dostępu do Szkoleń nabył Odbiorca instytucjonalny, warunkiem rozpoczęcia korzystania przez nich z Usług jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
7. Odbiorca indywidualny dokonując rejestracji podaje swoje dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz miejsce zamieszkania.
8. Odbiorca instytucjonalny, dokonując rejestracji, podaje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby umocowanej do jego reprezentacji i dokonującej rejestracji. Odbiorca instytucjonalny, dokonując rejestracji, powinien również podać swą nazwę i formę prawną, a także swój adres, numery NIP i REGON, jeżeli je posiada, oraz imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej zgłaszanych Użytkowników. Odbiorca instytucjonalny, dokonując rejestracji, zobowiązany jest również wskazać osobę upoważnioną do kontaktów z Usługodawcą, w sprawach związanych z korzystaniem z Usług, przez podanie jej imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz nazwy pełnionej funkcji w strukturze organizacyjnej Odbiorcy instytucjonalnego.
9. Odbiorca instytucjonalny może wskazać określoną w Umowie liczbę Użytkowników, którzy będą korzystać ze Szkoleń, do których nabył dostęp, oraz dodawać nowych i usuwać dotychczasowych Użytkowników przez cały okres, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej.
10. Odbiorca instytucjonalny przekazując Usługodawcy, wymienione w ust. 8, dane osobowe wskazywanych Użytkowników obowiązany jest złożyć oświadczenie, że przekazuje te dane osobowe za uprzednią, wyraźną zgodą osób, których dane są przekazywane Usługodawcy.
11. Po dokonaniu rejestracji Usługodawca przesyła Odbiorcy, na podany przez niego podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, potwierdzenie rejestracji wraz z danymi umożliwiającymi zalogowanie się do Platformy szkoleniowej. Odbiorca indywidualny, będący konsumentem, zostaje dodatkowo poinformowany o przysługującym mu, ustawowym prawie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1, oraz o tym, że uprawnienie to wygasa w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2-4.
12. Przesłane przez Usługodawcę potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
13. Odbiorca nie może, bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, przenieść praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niemożność korzystania ze Szkolenia lub Pakietu szkoleń lub ewentualne szkody spowodowane podaniem, w procesie rejestracji, nieprawdziwych danych, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej.


§ 4 Zasady korzystania ze Szkoleń

1. Szkolenie składa się z filmów edukacyjnych w formie plików multimedialnych, dostępnych w trybie on-line za pomocą przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript lub ma postać transmisji (streamingu) audio-video, odbywającego się w terminie oznaczonym przez Usługodawcę. W ramach Szkolenia Odbiorcy lub Użytkownikowi mogą być także udostępniane materiały w formacie pdf lub doc. W skład szkolenia mogą także wchodzić indywidualne lub grupowe konsultacje online.
2. Do korzystania z Usług niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do stabilnego połączenia internetowego i przeglądarką internetową (np. Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox itp.); konto poczty elektronicznej; włączona obsługa plików „Cookies”; zainstalowany program FlashPlayer.
3. Odbiorca i Użytkownik nie mogą udostępniać swoich danych do logowania do Platformy szkoleniowej osobom trzecim i przyjmują do wiadomości, że naruszenie tego zakazu stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
4. Odbiorca, przez okres na jaki nabył prawo dostępu do Szkoleń lub Pakietu szkoleń, lub Użytkownik, przez okres na jaki udostępniono mu prawo dostępu do Szkoleń lub Pakietu szkoleń, może korzystać z zamieszczonych na Platformie szkoleniowej plików multimedialnych, które wchodzą w skład zakupionego przez Odbiorcę szkolenia lub Pakietu szkoleń, w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w tym w szczególności może on wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych odtwarzać nagrania wideo wchodzące w skład danego Szkolenia lub Pakietu szkoleń.
5. Szkolenia mające postać transmisji (streamingu) na żywo odbywają się w terminie oznaczonym przez Usługodawcę. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę lub Użytkownika z prawa udziału w Szkoleniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mimo udostępnienia Odbiorcy lub Użytkownikowi wszelkich środków i informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Platformy szkoleniowej, Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu świadczenia pieniężnego uiszczonego na rzecz Usługodawcy.
6. Ustęp 5 nie obowiązuje jeżeli Odbiorca skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12, albo z prawa rozwiązania umowy na zasadach określonych w Regulaminie albo w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Odbiorca lub Użytkownik powinien zapewnić we własnym zakresie komputer lub inne urządzenie, umożliwiające dostęp do Internetu, w celu korzystania ze Szkolenia. Usługodawca nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowego, z którego korzysta Odbiorca lub Użytkownik.


§ 5 Sprzedaż publikacji elektronicznych w formie ebooków

1. Format dostępnej publikacji elektronicznej w formie ebooka jest określony w opisie danej publikacji zamieszczonym na Stronach internetowych.
2. Cena oraz tematyka danej publikacji elektronicznej w formie ebooka jest określony w opisie danej publikacji zamieszczonym na Stronach internetowych.
3. Po dokonaniu wyboru publikacji elektronicznej w formie ebooka, wprowadzeniu odpowiednich danych do formularza sprzedaży, udostępnionego na Stronach internetowych, zapoznaniu się z Regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz akceptacją ich postanowień, i kliknięciu przycisku „kup teraz”, lub przycisku oznaczonego wyrażeniem bliskoznacznym, Odbiorca otrzyma drogą elektroniczną informację z potwierdzeniem kupna publikacji.
4. Odbiorca płaci Usługodawcy cenę w trybie płatności on-line, przez bramkę płatności elektronicznych, która znajduje się na Stronach internetowych.
5. Po dokonaniu czynności opisanych w ust. 3 i 4 Odbiorca otrzymuje, na podany w formularzu sprzedaży adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu, loginem i tymczasowym hasłem do Platformy Szkoleniowej, a także linkiem do niej.                                                                                                                        6. Zakupiona publikacja elektroniczna w formie ebooka będzie dostępna do pobrania na Platformie szkoleniowej przez 14 dni.
7. W przypadku, gdyby z ważnych przyczyn Usługodawca nie mógł spełnić swego świadczenia, Usługodawca poinformuje o tym Odbiorcę oraz niezwłocznie zwróci dokonane przez Odbiorcę płatności za niewykonaną usługę.


§ 6 Świadczenie Odbiorcy

1. Z tytułu świadczonej Usługi Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Usługodawcy świadczenia pieniężnego w wysokości oznaczonej w Informacji o szkoleniu lub opisie danej publikacji elektronicznej w formie ebooka, która zawiera informację o jej cenie i jest publikowana na Stronach internetowych.
2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust.1, należy uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Usługodawcę albo w trybie płatności on-line przez bramkę płatności elektronicznych zamieszczoną na Stronach internetowych.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12, opłata uiszczona przez Odbiorcę podlega zwrotowi w całości, z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 2-4.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia Odbiorcy w zapłacie wymagalnego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1-2.


§ 7 Newsletter

1. Aby skorzystać z Newslettera dostarczanego przez Usługodawcę, Odbiorca musi wyrazić chęć jego otrzymywania przez udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej w odpowiednim formularzu udostępnionym na Stronach internetowych oraz kliknąć przycisk potwierdzający wolę jego otrzymywania, a także zapoznać się z Regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę oraz zaakceptować ich postanowienia.
2. Korzystanie z usługi Newslettera jest nieodpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w formie Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Odbiorcę woli otrzymywania Newslettera przez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Usługodawcę na podany przez Odbiorcę adres poczty elektronicznej.
4. O treści i terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca.
5. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera przez wysłanie wiadomości mailowej na adres poczty elektronicznej: kontakt@mariolawolan.pl.


§ 8 Prawa autorskie

1. Uprawnionym z tytułu praw autorskich do publikowanych materiałów, tekstów, grafik, zdjęć, filmów, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, a także sprzedawanych publikacji elektronicznych w formie ebooków jest Usługodawca.
2. Z chwilą udostępnienia Odbiorcy lub Użytkownikowi materiałów wchodzących w skład danego Szkolenia lub Pakietu szkoleń, albo publikacji elektronicznej w formie ebooka uzyskuje on prawo do korzystania z udostępnionych treści wyłącznie w ramach użytku osobistego. Usługodawca zezwala na korzystanie z wszelkich materiałów publikowanych w ramach Szkoleń lub Pakietów szkoleń wyłącznie przez uprawnionych Odbiorców lub Użytkowników oraz wyłącznie dla ich własnych potrzeb.
3. Powielanie, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie, czy też jakiekolwiek inne udostępnianie osobom trzecim materiałów edukacyjnych i promocyjnych, tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, filmów, publikacji elektronicznych w formie ebooków i innych materiałów udostępnianych przez Usługodawcę jest dozwolone jedynie za jego uprzednią zgodą wyrażoną w formie pisemnej. W szczególności jakiekolwiek utrwalanie (zapisywanie, rejestrowanie na nośniku pamięci lub w zasobach sieciowych) lub powielanie bez zgody Usługodawcy dźwięku lub obrazu z nagrań audio lub video udostępnianych w ramach Szkoleń lub Pakietów szkoleń, dźwięku lub obrazu przebiegu Szkolenia lub Pakietu szkoleń, czy też transmisji (streamingu) na żywo prowadzonej przez Usługodawcę, jest niedozwolone i stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Odbiorców indywidualnych, będących osobami fizycznymi, osób działających w imieniu Odbiorców instytucjonalnych oraz Użytkowników jest Usługodawca.
2. Warunkiem korzystania z usług Platformy szkoleniowej jest ścisłe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Usługodawcę oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Naruszenie tych zasad, w tym w szczególności jakakolwiek próba naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego obsługującego Platformę szkoleniową, w tym próba nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
3. Usługodawca przetwarza w szczególności dane osobowe Odbiorców indywidualnych oraz osób reprezentujących Odbiorców instytucjonalnych takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz ewentualnie nazwę pełnionej funkcji w strukturze organizacyjnej Odbiorcy instytucjonalnego. W przypadku Odbiorców indywidualnych Usługodawca przetwarza również adres miejsca zamieszkania lub inny wskazany przez nich adres oraz dane dotyczące rachunku bankowego i płatności, a także numer NIP i REGON, jeśli Odbiorca korzysta z Platformy szkoleniowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku danych osobowych Użytkowników, wskazywanych przez Odbiorcę instytucjonalnego, Usługodawca przetwarza w szczególności ich imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie numer telefonu.
4. Dane osobowe wskazane w ust. 3 Usługodawca, co do zasady, przetwarza w celu realizacji Umów, umożliwienia Odbiorcom lub Użytkownikom korzystania z Usług oraz prawidłowej realizacji zobowiązań Usługodawcy, wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu i Umów, a także rozliczania płatności dokonywanych z tytułu korzystania z Usług (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
5. Na podstawie odrębnej, udzielonej dobrowolnie zgody, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Odbiorcy lub Użytkownika, obejmujące jego adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, w celach reklamy i marketingu Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w szczególności w celu informowania o aktualnie organizowanych przez niego wydarzeniach lub aktualnie oferowanych przez niego Usługach.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Odmowa podania danych osobowych lub skorzystanie z prawa do żądania usunięcia podanych wcześniej danych osobowych skutkuje trwałym wykasowaniem tych danych z systemu Usługodawcy i uniemożliwia dalsze korzystanie ze Szkoleń lub Pakietów szkoleń przez Odbiorcę indywidualnego lub Użytkownika, którego te dane dotyczą. W przypadku usunięcia przez Usługodawcę danych osobowych Odbiorcy lub Użytkownika na jego żądanie, uiszczone świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 6, nie podlega zwrotowi.
7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka prywatności strony internetowej mariolawolan.pl, która udostępniana jest Odbiorcom oraz Użytkownikom, do zapoznania się i akceptacji, przed dokonaniem rejestracji, lub przed rozpoczęciem korzystania ze Szkoleń albo Pakietów Szkoleń lub przed zakupieniem publikacji elektronicznej w formie ebooka.


§ 10 Obowiązki Odbiorcy i Użytkownika

1. Odbiorca i Użytkownik są w szczególności zobowiązani do:
a. przestrzegania postanowień Regulaminu;
b. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
c. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy szkoleniowej oraz Stron internetowych;
d. korzystania z Usług w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i z postanowieniami Regulaminu.


§ 11 Naruszenie postanowień Regulaminu

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Odbiorcę lub wskazanego przez niego Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Odbiorcę, wskazując rodzaj naruszenia i wezwie do jego zaniechania oraz do usunięcia jego skutków.
2. W przypadku kontynuowania naruszenia lub odmowy usunięcia jego skutków przez Odbiorcę lub Użytkownika, mimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, Usługodawca może czasowo lub trwale zablokować lub ograniczyć Odbiorcy lub Użytkownikowi dostęp do Platformy Szkoleniowej.
3. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ma charakter rażący, w tym jeżeli stanowi naruszenie praw autorskich, zasad ochrony danych osobowych, zagraża integralności lub bezpieczeństwu danych przetwarzanych w tym systemie informatycznym Usługodawcy lub w inny sposób bezpośrednio naraża Usługodawcę na szkodę, Usługodawca może niezwłocznie zablokować Odbiorcy lub Użytkownikowi dostęp do Platformy Szkoleniowej, przed wysłaniem wezwania, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku zablokowania lub ograniczenia Odbiorcy lub Użytkownikowi dostępu do Usług świadczonych przez Usługodawcę na Platformie Szkoleniowej, na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 6, nie podlega zwrotowi.
5. W przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3 Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.


§ 12 Prawo odstąpienia od umowy

1. Odbiorca będący konsumentem może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Odbiorca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Odbiorca może w tym zakresie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie pisemnej, listem poleconym, na adres pocztowy Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 2 lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@mariolawolan.pl. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania listu poleconego lub przesłania korespondencji mailowej zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej, 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy uiszczone świadczenie pieniężne podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Odbiorca zgodzi się wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 11-12 albo § 5 ust. 3 i 5.
4. Prawo Odbiorcy, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą wygasa zatem, w przypadkach określonych w ust. 2 i 3, z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z Usługi. Za rozpoczęcie korzystania ze Usługi rozumie się pierwsze zalogowanie się Odbiorcy do Platformy Szkoleniowej w sposób umożliwiający dostęp do materiałów, wchodzących w skład Szkolenia lub Pakietu Szkoleń lub pobranie, udostępnionej Odbiorcy publikacji elektronicznej w formie ebooka.
5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
a. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę;
c. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
d. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt a-c, Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę.
7. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w ust. 6.
9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.


§ 12a Sposób wykonania obowiązku dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
uprawnienia Konsumenta w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej

1. Usługodawca dostarcza Konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
3. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
4. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
5. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub;
b. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
6. Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Usługodawcy.
7. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy przepis § 12e stosuje się odpowiednio.
8. Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.


§ 12b Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową

1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy, i który Usługodawca zaakceptował.
2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
a. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
1) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
2) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
3) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
c. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
3. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
a. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub;
b. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
4. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 3, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
8. Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis art. 43b ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.


§ 12c Czasowe granice odpowiedzialności Usługodawcy za brak zgodności
 z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w § 12b ust. 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
5. Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:
a. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.


§ 12d Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności z umową

1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
2. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
4. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 2 i 3;
b. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 4;
c. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 1-4;
e. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.


§ 12e Zakaz wykorzystywania wytworzonych lub dostarczonych przez Konsumenta treści
po odstąpieniu od umowy, zobowiązania Usługodawcy

1. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
a. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
c. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
2. Usługodawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 1 lit. a-c.
3. Usługodawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Usługodawcy.
4. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
5. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
6. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 12f Zmiana treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

1. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
2. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta.
3. Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1.


§ 12g Obowiązek poinformowania Konsumenta o zmianie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
uprawnienia Konsumenta do wypowiedzenia umowy

1. Jeżeli zmiana, o której mowa w § 12f ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w § 12f ust. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepis § 12e stosuje się odpowiednio.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.


§ 13 Reklamacje

1. Odbiorca i Użytkownik mają prawo do złożenia reklamacji Usług.
2. Reklamację można złożyć wysyłając wiadomość mailową na adres kontakt@mariolawolan.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w wiadomości podać przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację.
3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, udziela odpowiedzi na przesłane zgłoszenie reklamacyjne.
4. Odbiorca lub Użytkownik powinni złożyć reklamację nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
5. Odbiorca będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on:
a. skorzystać z dobrowolnej mediacji, prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej, gdzie rolę mediatora w sporze między przedsiębiorcą (Usługodawcą) a Konsumentem pełni pracownik tego inspektoratu. Mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie tego inspektoratu albo w siedzibie przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
b. skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Odbiorca, będący konsumentem, może zwrócić się do tych podmiotów w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą;
c. zwrócić się do stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


§ 14 Odpowiedzialność Usługodawcy

1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, z zastrzeżeniem zwłaszcza art. 473 § 2 kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Użytkowników z Usług.
2. Usługodawca podejmuje starania, aby Szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie i kompetencje niezbędne dla przekazania Odbiorcom oraz Użytkownikom wiedzy dotyczącej przedmiotu Szkolenia, a także aby udostępnione materiały szkoleniowe było pełne, klarowne i pozbawione wad prawnych.
3. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Odbiorców i Użytkowników.
4. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, takie jak np. tzw. komputerowe wirusy. W celu uniknięcia wyżej wskazanego zagrożenia wskazanym jest, aby Odbiorca i Użytkownik zaopatrzyli swój komputer lub telefon lub inne urządzenie, z którego korzystają, w program antywirusowy. Usługodawca zwraca również uwagę, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym i Usług świadczonych przez niego, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu informatycznego Usługodawcy, jak i Odbiorcy lub Użytkownika. Odbiorca i Użytkownik przyjmują zatem do wiadomości, że, mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii, nie istnieje zabezpieczenie w pełni chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia Odbiorcy lub Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Odbiorca lub Użytkownik, z zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych.
3. Korzystanie przez Odbiorcę lub Użytkownika z Usług po upływie terminu wskazanego w ust. 2 równoznaczne jest z akceptacją zmian w Regulaminie, o których mowa w ust. 2.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego - zob. art. 385(1)- 385(3) kodeksu cywilnego, czy też naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, lub które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
6. Zastrzega się, że jeśli, wbrew intencjom Usługodawcy, okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi obligatoryjnymi przepisami prawa, w ich miejsce stosuje się te przepisy.
7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcami rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy polski sąd powszechny.


Załącznik do Regulaminu: Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat:
Mariola Wolan- Nowakowska AID Centrum Psychologiczno - Edukacyjne
ul. Zielna 3, 05-830 Kajetany
kontakt@mariolawolan.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od następującej umowy:

– Data zawarcia umowy:
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
– Data:


(*) niepotrzebne skreślić