REGULAMIN

obserwuj mnie

Regulamin świadczenia usług

 

1 Postanowienia ogólne

 

 1. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Organizator – Mariola Wolan-Nowakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AID Centrum Psychologiczno-Edukacyjne z siedzibą w Kajetanach przy ul. Zielnej 3, NIP: 773-14-63-480.
  3. Odbiorca- podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
  4. Umowa- umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, między Organizatorem, a Odbiorcą o treści określonej niniejszym regulaminem oraz określonymi normami prawa powszechnie obowiązującego mającymi bezpośrednie zastosowanie.
  5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 287) na rzecz Odbiorców przez Organizatora na podstawie Umowy w postaci: psychologicznych szkoleń on-line, warsztatów on-line, webinarów, ebooków, newsleterów, materiałów dostępnych do zapisania na nośnikach elektronicznych, newsletterów na stronach internetowych: mariolawolan.pl, szkolenia.mariolawolan.pl, webinary.mariolawolan.pl, ebooki.mariolawolan.pl, zwanych dalej „stronami internetowymi mariolawolan.pl”
  6. Newsletter – usługa dostarczania przez Organizatora informacji dotyczących wydarzeń lub usług oferowanych przez Organizatora.
  7. Strony internetowe- strony internetowe, na których Usługodawca świadczy Usługi.
  8. Platforma szkoleniowa – udostępniany Odbiorcom i Użytkownikom zasób sieciowy zawierający pliki multimedialne, PDF, dostępnych w trybie on-line za pomocą przeglądarki internetowej, transmisji (streamingu) audio-video, odbywającego się w terminie oznaczonym przez Organizatora i innych możliwych do udostępnienia.
 2. Dane kontaktowe:
  1. Adres poczty elektronicznej: kontakt@mariolawolan.pl
  2. Adres: Kajetany, 05-830, ul. Zielna 3

2 Warunki świadczenia usług

 1. Odbiorcami usług świadczonych przez Usługodawcę mogą być:

– publiczne oraz niepubliczne szkoły i przedszkola, a także inne podmioty zatrudniające nauczycieli lub wychowawców dzieci lub młodzieży, dalej zwane ​Odbiorcami instytucjonalnym​i;

– pozostałe osoby fizyczne osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, dalej zwane ​Odbiorcami indywidualnymi.​

 1. Odbiorca instytucjonalny, nabywając prawo dostępu do Szkoleń udostępnianych na stronie mariolawolan.pl, wskazuje zatrudnione przez niego lub współpracujące z nim osoby fizyczne (zwłaszcza nauczycieli lub wychowawców), które będą korzystać ze Szkoleń, dalej zwane ​Użytkownikami​. Odbiorca indywidualny sam jednocześnie jest Użytkownikiem.
 2. Organizator oferuje możliwość odpłatnego korzystania on-line ze Szkoleń oraz dołączonych do nich materiałów edukacyjnych i umożliwia Odbiorcom nabywanie prawa dostępu do:

– jednego Szkolenia;
– pakietu Szkoleń, wybranych przez Odbiorcę lub pogrupowanych przez Organizatora np. według tematyki Szkolenia, osoby prowadzącej Szkolenia itp., dalej zwanego Pakietem Szkoleń

 1. Odbiorca może wykupić prawo dostępu do dowolnej liczby Szkoleń lub Pakietów Szkoleń.
 2. Każdy Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego Szkolenia lub Szkoleń na czas 2 miesięcy kalendarzowych, liczony od dnia zarejestrowania płatności w systemie Organizatora do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa dwumiesięczny termin liczony od dnia zarejestrowania tej płatności.
 3. Postanowienia ust.6 nie mają zastosowania do Szkoleń w postaci transmisji on-line na żywo (w szczególności telekonferencji, webinarów), dostępnych wyłącznie w terminach oznaczonych przez Organizatora. Organizator może sporządzić nagranie transmisji on-line i udostępnić je Odbiorcom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku późniejszego nabywania przez Odbiorcę dostępu do kolejnych Szkoleń lub Pakietów Szkoleń, terminy, w jakich Szkolenia te pozostają dostępne dla Użytkownika, liczone są osobno dla każdego z nich.
 5. W celu uzyskania prawa dostępu do Szkoleń oferowanych na stronach internetowych mariolawolan.pl Odbiorca winien:

– dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronach internetowych mariolawolan.pl lub drogą telefoniczną poprzez kontakt z przedstawicielem Organizatora

– złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora;

– uiścić opłatę, o której mowa w § 2.

 1. W przypadku Użytkowników, dla których prawo dostępu do Szkoleń nabył Odbiorca Instytucjonalny, warunkiem rozpoczęcia korzystania przez nich z usług Organizatora jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 2. Odbiorca Indywidualny dokonując rejestracji podaje swoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania (miejscowość) oraz województwo.
 3. Odbiorca Instytucjonalny dokonując rejestracji podaje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby umocowanej do jego reprezentacji i dokonującej rejestracji, a także nazwę i formę prawną Odbiorcy Instytucjonalnego, jego adres, numery NIP i REGON, jeżeli je posiada oraz imiona, a także nazwiska i adresy e-mail zgłaszanych Użytkowników. Odbiorca Instytucjonalny dokonując rejestracji zobowiązany jest również wskazać osobę kontaktową w sprawach związanych z korzystaniem z usług Organizatora, podając jej imię, nazwisko adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę pełnionej funkcji.
 4. Odbiorca instytucjonalny może wskazać dowolną liczbę Użytkowników, którzy będą korzystać ze Szkoleń, do których nabył dostęp oraz dodawać nowych i usuwać dotychczasowych Użytkowników przez cały czas, o którym mowa w ust. 6.
 5. Odbiorca Instytucjonalny przekazując Organizatorowi dane osobowe wskazywanych Użytkowników, obejmujące w szczególności ich imiona, nazwiska i adresy e-mail, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że przekazuje te dane osobowe za uprzednią,wyraźną zgodą osób, których te dane dotyczą
 6. Po dokonaniu rejestracji Organizator przesyła Odbiorcy potwierdzenie rejestracji wraz z danymi umożliwiającymi zalogowanie się do systemu. Odbiorca indywidualny będący konsumentem zostaje dodatkowo poinformowany o przysługującym mu, ustawowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 ust.1oraz o tym, że uprawnienie to wygasa w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

 

3 Newsletter

 1. Aby skorzystać z Newslettera dostarczanego przez Organizatora, Odbiorca musi wyrazić chęć jego otrzymywania poprzez udostępnienie swojego adresu mailowego w odpowiednim do tego miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz kliknąć przycisk potwierdzający wolę jego otrzymywania.
 2. Korzystanie z usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w formie Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Odbiorcę woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Organizatora podany przez Odbiorcę adres mailowy.
 1. Aby korzystać z usługi Newslettera Odbiorca powinien zapoznać się z Polityką Prywatności i ciasteczek.
 2. O treści i terminie wysyłki Newslettera decyduje Organizator.
 3. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres:kontakt@mariolawolan.pl.

4 Opłaty

 1. Z tytułu nabycia prawa dostępu do Szkoleń, o których mowa w §2 ust.3 Odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Organizatora jednorazowej opłaty, w wysokości oznaczonej w cenniku publikowanym na stronach internetowych mariolawolan.pl.
 2. Opłatę, o której mowa w ust.1 należy uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Organizatora lub w trybie płatności on-line, poprzez bramkę płatności elektronicznych na stronach internetowych mariolawolan.pl.
 3. W przypadkach rezygnacji, o których mowa w § 8 ust.2 opłata uiszczona przez Odbiorcę podlega zwrotowi w całości.

5 Zasady korzystania ze Szkoleń

 1. Szkolenie składa się z filmów edukacyjnych w formie plików multimedialnych, dostępnych w trybie on-line za pomocą przeglądarki internetowej​z włączoną obsługą javascript albo ma postać transmisji (streamingu) audio-video, odbywającego się w terminie oznaczonym przez Organizatora.
 2. Do korzystania z Usług niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do stabilnego połączenia internetowego i przeglądarką internetową(Google Chrome, Internet explorer, Mozilla Firefox etc.); konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa plików Cookiem; zainstalowany program FlashPlayer.
 3. Odbiorca ani Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania do systemu Organizatora jakimkolwiek osobom trzecim i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik, przez cały czas, na jaki nabył prawo dostępu do Szkoleń w postaci plików multimedialnych udostępnianych na stronie internetowej Organizatora, może korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w tym wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych odtwarzać nagrania wideo, na których dane Szkolenia zostały utrwalone.
 5. Szkolenia mające postać transmisji (streamingu) na żywo odbywają się w terminie oznaczonym przez Organizatora. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa udziału w Szkoleniach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Organizatora, chyba że skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem albo z prawa do rezygnacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie albo w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Każdy Użytkownik powinien zapewnić we własnym zakresie komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu w celu korzystania ze Szkolenia. Organizator nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Użytkownik po ukończeniu danego Szkolenia otrzyma drogą elektroniczną zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu z uwzględnieniem jego tematyki, osób prowadzących oraz liczby godzin. Organizator może uzależnić wydanie lub automatyczne wygenerowanie zaświadczenia od zaliczenia przez Użytkownika testów samosprawdzających, jeżeli takie zostały przygotowane przez autora Szkolenia.

6 Prawa autorskie

 1. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów edukacyjnych udostępnianych przez Organizatora chronione są prawem autorskim przysługującym Organizatorowi.
 2. Prawem autorskim chronione są w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały udostępniane przez Organizatora, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora.
 3. Kopiowanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów udostępnianych przez Organizatora jest dozwolone jedynie za uprzednią, zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej. W szczególności jakiekolwiek utrwalanie (zapisywanie, rejestrowanie na nośniku pamięci lub w zasobach sieciowych) lub kopiowanie bez zgody Organizatora nagrań audio lub video, udostępnianych w ramach Szkoleń jest niedozwolone i stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odbiorca dokonując rejestracji może przesyłać Organizatorowi jakiekolwiek informacje lub dane dotyczące osób trzecich wyłącznie za ich uprzednią, wyraźną zgodą. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
 5. Organizator zezwala na korzystanie z opublikowanych materiałów edukacyjnych powstałych na użytek Szkoleń i udostępnianych Użytkownikom tylko i wyłącznie przez uprawnionych Użytkowników oraz tylko i wyłącznie na ich osobiste cele edukacyjne.W szczególności niedozwolone jest jakiekolwiek rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w formie dokumentów lub prezentacji, pobranych przez Użytkownika.

7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorców Indywidualnych będących osobami fizycznymi, osób działających w imieniu Odbiorców nie będących osobami fizycznymi oraz Użytkowników jest Organizator.
 2. Warunkiem korzystania z usług Platformy Szkoleniowej jest ścisłe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Naruszenie tych zasad, w tym w szczególności jakakolwiek próba naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego obsługującego Platformę Szkoleniową, w tym próba nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Odbiorców Indywidualnych, osób reprezentujących Odbiorców Instytucjonalnych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwę pełnionej funkcji. W przypadku Odbiorców indywidualnych Organizator przetwarza również adres miejsca zamieszkania lub inny wskazany przez nich adres oraz numer rachunku bankowego, a także numer NIP i ewentualnie REGON, jeśli Odbiorca korzysta z Platformy Szkoleniowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku danych osobowych Użytkowników wskazywanych przez Odbiorcę instytucjonalnego, Organizator przetwarza ich imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu.
 4. Dane osobowe wskazane w ust.3 Organizator przetwarza wyłącznie w celu umożliwienia Odbiorcom oraz Użytkownikom korzystania z usług Platformy Szkoleniowej, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz prawidłowej realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu i umów zawartych na jego podstawie, a także rozliczania płatności dokonywanych z tytułu udziału korzystania z usług Platformy Szkoleniowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Odbiorców indywidualnych będących osobami fizycznymi oraz osób reprezentujących Odbiorców instytucjonalnych jest art.6 ust.1 lit.b), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.z 2016r. Nr 119, str.1 z późn.zm.), a Użytkowników zgłaszanych przez Odbiorców Instytucjonalnych – art. 6 ust. 1 lit a) i b) tego Rozporządzenia.
 5. Na podstawie odrębnej, udzielonej dobrowolnie zgody, Organizator może przetwarzać dane osobowe Odbiorcy lub Użytkownika, obejmujące jego adres e-mail oraz numer telefonu, w celach reklamy i marketingu usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności w celu informowania o aktualnej ofercie Platformy Szkoleniowej.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust.3 jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia usług przez Organizatora. Odmowa podania danych osobowych lub skorzystanie z prawa do żądania usunięcia podanych wcześniej danych osobowych skutkuje trwałym wykasowaniem tych danych z systemu Organizatora i uniemożliwia dalsze korzystanie ze Szkoleń przez Odbiorcę indywidualnego lub Użytkownika, którego te dane dotyczą. W przypadku usunięcia przez Organizatora danych osobowych Odbiorcy lub Użytkownika na jego żądanie, uiszczona opłata, o której mowa w § 3 nie podlega zwrotowi.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka ochrony danych osobowych Organizatora, z której wyciąg – klauzula informacyjna udostępniana jest odbiorcom oraz Użytkownikom do zapoznania się i akceptacji przed – odpowiednio –dokonaniem rejestracji i przed rozpoczęciem korzystania ze Szkoleń.

8 Naruszenie postanowień Regulaminu

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Odbiorcę lub wskazanego przez niego Użytkownika, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Odbiorcę, wskazując rodzaj naruszenia i wezwie do jego zaniechania oraz do usunięcia jego skutków.
 2. W przypadku kontynuowania naruszenia lub odmowy usunięcia jego skutków przez Odbiorcę pomimo wezwania Organizatora, Organizator może czasowo lub trwale zablokować lub ograniczyć Odbiorcy i wskazanym przez niego Użytkownikom dostęp do Platformy Szkoleniowej.
 3. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa, o którym mowa w ust.1, ma charakter rażący, w tym jeżeli stanowi naruszenie praw autorskich, zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego Organizatora, zasad ochrony danych osobowych, zagraża integralności lub bezpieczeństwu danych przetwarzanych w tym systemie lub w inny sposób bezpośrednio naraża Organizatora na szkodę, Organizator może niezwłocznie zablokować Odbiorcy oraz wskazanym przez niego Użytkownikom dostęp do Platformy Szkoleniowej, przed wysłaniem wezwania, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku zablokowania lub ograniczenia Odbiorcy dostępu do usług świadczonych przez Organizatora na Platformie Edukacyjnej na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, o których mowa w ust.1, opłata uiszczona na rzecz Organizatora, o której mowa w § 3 nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zasad przetwarzania danych osobowych lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika wskazanego przez Odbiorcę instytucjonalnego, odpowiedzialność z tego tytułu wobec Organizatora ponosi, na zasadzie ryzyka, ten Odbiorca instytucjonalny.

9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Odbiorca indywidualny będący konsumentem może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem, której przedmiotem jest korzystanie ze Szkoleń na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia uiszczenia na rzecz Organizatora Opłaty, o której mowa w § 3 ust.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie papierowej, listem poleconym, na adres pocztowy siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust.2 Regulaminu lub w formie dokumentowej jako skan drogą elektroniczną na adres: kontakt@mariolawolan.pl. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania listu poleconego lub przesłania korespondencji e-mailowej zawierającej skan rezygnacji przed upływem wskazanego wyżej, 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy uiszczona opłata podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką samą metodą płatności, jaką została dokonana.
 2. Uprawnienie Odbiorcy będącego konsumentem, o którym mowa w ust.1 wygasa z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z usług świadczonych przez Organizatora. Za rozpoczęcie korzystania z usług rozumie się pierwsze zalogowanie się Odbiorcy do Platformy Szkoleniowej w sposób umożliwiający dostęp do materiałów.

10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie udostępnienia Odbiorcy zmienionego Regulaminu w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Odbiorca.
 3. Jeśli Odbiorca nie zgadza się ze zmianami Regulaminu ma on prawo do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Odbiorcami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy polski sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.